Gerd Adriaensen


Persoonlijke informatie
Gerd Adriaensen
Louis Vervoortlaan 22
2900 Schoten

Gerd Adriaensen is een ervaren mandataris in Schoten. Gedurende verschillende legislaturen was Gerd schepen bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken.

In totaal was Gerd 22 jaar lang schepen in de gemeente Schoten?

Gerd is advocaat, gehuwd met Els Coonen en heeft twee zonen, Arnt en Nathan.

In zijn vrije tijd fietst Gerd ontspannend in de natuur of als sportfietser. Maar ook reizen, wandelen en lopen behoren tot zijn activiteiten.  

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
gerd.adriaensen@skynet.be
+ 32 (0)3 658 99 94
+32 (0) 477 35 25 63
Partijgegevens
Voorzitter Gemeenteraad Schoten
Gemeenteraad
Cultuur
Financiën
Inspraak, Communicatie & Participatie
Kinderopvang
Gezin
Inburgering - migratie - asielbeleid
Jeugd - jongeren
Landbouw - platteland
Leefmilieu
Mobiliteit - verkeersveiligheid
OCMW - welzijn
Onderwijs
Ruimtelijke ordening - openbare werken
Senioren
Sport
Toerisme
Waterlopen
Werken - ondernemen
Waar sta ik voor?

-Het zoeken naar evenwicht tussen enerzijds de (verkeers) leefbaarheid van de gemeente (wijken en buurten) verhogen en anderzijds een antwoord bieden aan de grote behoefte aan mobiliteit van de mensen.  De verkeersdruk op onze wegen neemt voortdurend toe. Hoe kanaliseren we het verkeer, zodat de woonwijken maximaal gespaard blijven van sluikverkeer. Hoe stimuleren wij alternatieven voor de auto (fietsen via volwaardige fietspadverbindingen, openbaar vervoer,…).

-Hierbij dienen de groene gebieden die onze gemeente rijk is maximaal worden gevrijwaard van bijkomende weginfrastructuur (goederenspoor, A102,…). De versnippering van groene zones dient vermeden en verbindingen tussen groene zones moeten worden gerealiseerd (bijv. afsluiten Zeurtebaan). Onze gemeente moet de meest beboste gemeente van Vlaanderen blijven.

-De CO-uitstoot via energiebesparende maatregelen verminderen, niet alleen stimuli naar de burgers (ook de zwakkere burger) toe, maar ook bij de gemeente zelf: bijv. de openbare verlichting is een groot-verbruiker die drastisch dient herleid te worden, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt.

-een goed onderhoud van de openbare waterlopen en grachten die garant moeten staan voor een goede waterhuishouding waardoor ‘natte voeten’ worden vermeden. Gescheiden stelsels moeten zorgen voor proper water in de beken.