Op de eerste fysieke gemeenteraad na de coronacrisis werd onze lokale politiek verstoord door een bovenlokaal debat over praktijktesten. De Vlaamse Belang fractie diende een motie in om alle praktijktesten te veroordelen. Als CD&V konden we uiteraad niet akkoord gaan met die oorspronkelijke ongenuanceerde motie. 

De burgemeester herformuleerde de motie echter ingrijpend. Ten eerste werd het gemeentelijke standpunt in de motie herhaald: de gemeente Schoten is tegen elke vorm van discriminatie. Een punt dat onze fractie al verschillende malen onderschreven heeft.

Ten tweede specifieerde hij dat praktijktesten door ons eigen gemeentepersoneel niet passen... Daarvoor werd de voorbije legislaturen teveel geïnvesteerd in de vertrouwensband met de burgers. Inspraak en participatie opbouwen is een proces van lange adem waarbij vertrouwen nodig is.

Daarom konden we wel akkoord gaan met die (volledige) herschreven motie waarbij praktijktesten door Schotens gemeentepersoneel niet kunnen. Het lijkt ons beter van dit op een hoger niveau te doen, zodat de testen zelf geen ongelijke verschillen veroorzaken tussen verhuurders in naburige gemeentes. De tussenkomsten hebben die ruimte ook gelaten.

Als fractie gaan we niet akkoord met de stijl en het machogedrag waarmee het debat gevoerd werd en, hoewel we als fractie consequent blijven hameren op de noodzakelijke openbaarheid, raden we Schotenaren voor de verandering  af van de opname te herbeluisteren. Ook de valse triomfverklaringen in de pers zijn volgens ons overbodig.

Maar als het uiteindelijke besluit dat gestemd moet worden, correct is voor Schoten, dan steunen we dat constructief.